maandag 31 december 2012

Hersensprookjes

"Het opvallende is dat juist leraren met een grote interesse in het brein ook het vaakst de flauwekulverhalen geloofden. Dat is extra verontrustend, omdat binnen het onderwijs een kleine 'neuro-industrie' is ontstaan waarin de mythes welig tieren. Die industrie maakt handig gebruik van het feit dat mensen een verhaal gemakkelijker voor waar aannemen als er een snufje brein in zit. Het zou beter zijn als de mysterieuze hersenen met wat meer scepsis benaderd zouden worden."
bron

zaterdag 29 december 2012

Uitgaven aan bijles en toetstraining in tien jaar verdrievoudigd

"Uit de cijfers blijkt dat het leeuwendeel van dit bedrag wordt besteed aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 2000 werd nog 34 miljoen uitgegeven aan extra ondersteuning en trainingen. In 2011 was dat bedrag gestegen naar 99 miljoen."
bron

vrijdag 28 december 2012

The Partnership for 19th Century Skills

"I invite readers to submit other 19th century skills that we should cultivate assiduously among the rising generation, on the belief that doing so will lead to happier lives and a better world."
bron

Gezocht: 22 miljard op jaarbasis!

"De sector onderwijs geeft tov 1995 nu 22 miljard per jaar extra uit, zonder verlaging van de werkdruk, zonder verkleining van de klassen, zonder vermindering van het aantal onbevoegden maar met ongeveer hetzelfde aantal leerlingen. Waar is dat geld dan wel aan besteed?"
bron

Leer pabostudenten onderzoek leuk vinden

"Ik heb alleen iets tegen de pretenties van wetenschappelijk onderzoek waarbij je op voorhand uit de randvoorwaarden al kunt opmaken dat het het niveau van borrelpraat niet ontstijgt."
b(r)on

Een drama voor bv Nederland"Langzaam voltrekt zich een drama met het wiskundeonderwijs in Nederland. Een drama dat wordt veroorzaakt door dom beleid. Beleid dat is bedoeld om Nederland hogerop te stoten in de vaart der volkeren maar in werkelijkheid in het tegendeel verkeert."
bron

donderdag 27 december 2012

Veranderen zonder beledigen

"Als je over onderwijs denkt, schrijft en spreekt, ontdek je al snel dat je je maar beter bekwaamt als evenwichtskunstenaar. Pleiten voor verandering kan namelijk al snel gepercipieerd worden als kritiek, soms nog meer door de buitenwereld dan door onderwijsmensen zelf."
bron

woensdag 26 december 2012

Waarom het digital native debat continueert

"Er is inmiddels het nodige onderzoek gedaan naar het fenomeen van de ‘digital native‘. Op basis hiervan kun je concluderen dat de belangrijkste beweringen ten aanzien van dit fenomeen niet hard kunnen worden gemaakt. Toch blijven veel publicisten hier aan vast houden."
bron

Professionele ruimte

dinsdag 25 december 2012

Onzichtbaar leiderschap


Spreadsheetfetisjisten

"Zet managers weg als heerszuchtige spreadsheetfetisjisten of vijanden van het vrije denken en de bron van alle onheil is gelokaliseerd."
bron

maandag 24 december 2012

Het onderwijs moet op de schop

"Ik heb wel eens lijstjes gemaakt met de vraag: wat maakt mij succesvol. En toen kwam ik erachter dat ik de meeste dingen buiten school heb geleerd."
bron

zaterdag 22 december 2012

Slaapt het Nederlands Hoger Onderwijs?

"Ten aanzien van de inzet van Nederlandse partijen in het Hoger Onderwijs is er overigens een paar maanden geleden een inventarisatie gemaakt van welke instellingen met het onderwerp bezig waren. Daaruit bleek dat alleen Delft dat op een serieuze wijze doet."
bron

vrijdag 21 december 2012

Naar een ambitieuze leercultuur

"In het onderwijs is steeds meer aandacht voor opbrengstgericht werken waarbij leraren de vorderingen van leerlingen systematisch volgen en verbeteren. De inzet is daarom dat in 2015 60 procent van de basisscholen en 50 procent van de middelbare scholen opbrengstgericht werken. Nu is dat nog ca. 30 procent in het basisonderwijs en ca. 20% in het voortgezet onderwijs."
bron

woensdag 19 december 2012

Een leraar wil toch juist véél lesgeven?

"Minder lessen dus. In het onderwijs is verheugd gereageerd. Dat is logisch als het gaat om de besturen, want elke les die niet wordt gegeven, hoeft ook niet betaald te worden."
bron

Scholen snijden in techniekonderwijs

"Op ruim 40 procent van de middelbare scholen daalt het aantal lesuren van het vak Techniek. Bij 6 procent van de scholen is het vak dit schooljaar zelfs helemaal geschrapt."
bron

Invoering verplichte taal- en rekentoets wordt uitgesteld

"De invoering van de verplichte taal- en rekentoets in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt uitgesteld. Dat komt omdat de dit jaar gehouden proefexamens slecht zijn gemaakt. Te veel leerlingen hebben de gewenste niveaus voor taal en rekenen nog niet bereikt."
bron

dinsdag 18 december 2012

Het onderwijs wordt niet beter van al die ranglijsten

"In plaats van een voorbeeld te nemen aan de top, waar onze politiek zo graag bij wil horen, kijken ze naar het beleid van middelmatige landen als de Verenigde Staten waar er een laag vertrouwen is in docenten en een sterke nadruk op toetsen. Met de huidige retoriek en eendimensionale maatregelen die staatssecretaris Dekker voorstelt, komt Nederland nooit in de top-5."
bron

maandag 17 december 2012

Nieuw eigenaarschap

"Echte ondernemende, innovatieve organisaties moeten dus de stap nemen om zowel het management te decentraliseren als het eigenaarschap. In vrijheid benutten mensen hun potentieel optimaal. En dan gaat de beer echt los. Dan vindt echte acceleratie plaats. Anders blijft het niet meer dan gerommel in de marge…"
bron

Een nieuw curriculum van 21st century skills?

"Extrapoleren naar de toekomst is al gauw koffiedik kijken, maar feit is dat constante vernieuwing aanwezig zal zijn in het leven van jongeren. En iedereen zal erkennen dat onderwijs de belangrijkste manier is om jongeren voor te bereiden op die toekomst."
bron

zondag 16 december 2012

Zich verzetten tegen veranderingen

"Veranderen is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Toch zijn er maar weinig mensen die graag veranderen. Volgens Ross Beth Kanter zijn er tien redenen waarom mensen zich verzetten tegen veranderingen."
bron

INTJs

INTJs are idea people. Anything is possible; everything is negotiable. Whatever the outer circumstances, INTJs are ever perceiving inner pattern-forms and using real-world materials to operationalize them. Others may see what is and wonder why; INTJs see what might be and say "Why not?!"
bron

The Power of Introverts


De kracht van introverte mensen

"Genoeg redenen voor introverte mensen om meer zelfvertrouwen te mogen hebben en om te beseffen dat hun positieve bijdrage zeer de moeite van het opmerken waard is!"
bron

dinsdag 11 december 2012

Ben ik wel goed genoeg?

"Medewerkers leren dat ze niet meer op de samenhang der dingen moeten letten, maar dat ze zich vooral moeten concentreren op hun eigen prestaties. Leraren komen daardoor niet toe aan het ontwikkelen van een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van onderwijs of aan de bundeling van krachten ter bevordering daarvan."
bron

maandag 10 december 2012

Hoe ga je om met je eigen domheid?

"De eerste stap om jezelf aan je haren uit het moeras van de domheid te trekken, zeker als manager, is mensen om je heen verzamelen die strategisch, operationeel en technisch weten waar het om draait, en die bereid zijn om eerlijk antwoord te geven op al je vragen."
bron

User-generated content

"Ik denk eerlijk gezegd dat docenten nog grotendeels in de marge (en in de vrije tijd!) hiermee bezig zijn. Maar ja, daar moet natuurlijk ook de innovatie vandaan komen!"
bron

Verantwoordelijkheid

„De leraar is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de les”, zegt Annette Roeters, inspecteur-generaal voor het onderwijs, in een interview in de Verdieping. „Zijn gedrag is doorslaggevend voor de resultaten van de leerlingen.”
bron

zondag 9 december 2012

Dwaze vergelijkingen

"Vriendelijk verzoek om te stoppen met die ‘dwaze vergelijkingen’ en te handelen met de situatie zoals deze nu is."
bron

zaterdag 8 december 2012

D66 wil scholen niet langer verplichten tot 1040 lesuren

"Zelf denkt hij aan een verplichting voor scholen van ongeveer 800 uur. Dan hebben scholen voldoende tijd om zwakke leerlingen vooruit te helpen, of juist om zeer slimme leerlingen te helpen excelleren. 'Dit gaat echt over hoe scholen onderwijs geven. Dat moeten de scholen zelf regelen, niet Den Haag', vindt Van Meenen. Wel moeten scholen dan verantwoording afleggen aan leerlingen en hun ouders."
bron

donderdag 6 december 2012

Metaforen, omkeringen en spiegelingen

"Kijk: zo werkt dat. Als je alleen een hamer hebt ziet alles er uit als een spijker. Ik heb spijt dat ik niet eerder overgegaan ben tot de aanschaf van zo'n vervoermiddel 2.0. Het kost wat, maar dan heb je ook iets."
bron

Baas in eigen klaslokaal

"De kwaliteit van onderwijs valt en staat bij de inzet van docenten, die bevriende mogendheden, die ongeleide projectielen... Als alle docenten zich hadden geschikt in de verkeerde ideeën, verkeerde maatregelen en de verkeerde uitgangspunten van de afgelopen jaren dan was er van het onderwijs helemaal niets terecht gekomen. Er wordt volgens mij te veel gepraat en te weinig gedaan."
bron

OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

"Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders."
bron

Noodzaak van onderwijsvernieuwingen

"Voorstanders van onderwijsvernieuwingen (waartoe ik mezelf ook reken) houden dikwijls onvoldoende rekening met de redenen waarom een aanzienlijke (?) groep onderwijsgevenden zich verzet tegen onderwijsinnovaties. Ik onderscheid al langere tijd de volgende weerstanden: Docenten vinden (t)e-learning niet in hun belang (status, positie, plezier in het werk, autonomie, kwaliteit werk, werkdruk (“teacher bandwith problem”, enzovoorts)"
bron

Kerndoelen PO

"In deze publicatie vindt u informatie over de kerndoelen in het primair onderwijs. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen."
bron

woensdag 5 december 2012

Britse leraren krijgen straks prestatieloon

"Britse leraren krijgen in de toekomst waarschijnlijk betaald op basis van hun prestaties. Nu is het aantal dienstjaren van leraren de belangrijkste graadmeter voor hun salaris."
bron

Hogere cijfers eindexamens

"Sinds de invoering van de eis dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor hun centraal-examencijfers, hebben de leerlingen beter gepresteerd op het centraal examen. Ook zijn er niet veel meer leerlingen gezakt en zijn er nauwelijks wijzigingen in de profielkeuze, zoals gevreesd werd met de invoering."
bron

dinsdag 4 december 2012

200 lesuren mediawijsheid in doorlopende leerlijn

"De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle heeft een doorlopende lijn mediawijsheid ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het is een voorbeeld van hoe media in het curriculum kan worden gepast."
bron

Maak van internet een schoolvak

"Nu kun je mobieltjes en sociale media natuurlijk middels protocollen en statuten op scholen gewoon verbieden, maar beter zou zijn de voor- en nadelen in de lessen te behandelen en deze in het curriculum op te nemen."
bron

Scholen, loop de kantjes eraf

"Vanuit het belang van de leerling moeten scholen zich daarom zo veel mogelijk tegen dat fnuikende en funeste wantrouwen verzetten. Het is aan scholen om de noodzakelijke ruimte op de staat te heroveren. De politiek moet daarbij assisteren door desnoods de wet te veranderen. Wij willen gerust een handje helpen."
bron

maandag 3 december 2012

Perspectief op onderwijs en kwaliteit

"Kelchtermans laat zien dat de manier waarop door beleidsmakers en politici over onderwijs gepraat wordt, niet onschuldig is maar richtinggevende gevolgen heeft voor de praktijk van het onderwijs. En het is maar helemaal de vraag of de richting waarin het performativiteitsdiscours het onderwijs dwingt, een wenselijke richting is, die leidt tot goed onderwijs."
bron

Digitalisering versterkt het onderwijs

"Maar de leraar blijft centraal staan in het onderwijs proces. De kwaliteit en vaardigheden van leraren om met deze nieuwe ontwikkelingen op een goede manier om te kunnen gaan en daadwerkelijk de rol te spelen die Gartner voor hen voorspelt is cruciaal."
bron

Wat is er mis met sterke scholen?

"Tenslotte zijn leerkrachten en leerlingen van oordeel dat aan de overige vakken buiten lezen, taal en rekenen weinig aandacht wordt besteed. In dit verband is het aanbod nauwelijks gericht op de niet-cognitieve doelen van het onderwijs: de persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen."
bron

Waarom werken we eigenlijk zo hard?

"Het leven is niet lineair. Het is als een muziekstuk. Het gaat niet om de laatste maat, maar om het stuk zelf. Dus: dans, zing, voor het te laat is."
bron

De digitale kloof

De digitale kloof hoeft niet groter te worden door prioriteit te geven aan mediawijsheid, digitale vaardigheden! Stel tijd en geld beschikbaar voor het ontwerpen van leerlijnen en het ontwikkelen van digitale vaardigheden van het huidige lerarenkorps en toekomstige leraren.
bron

zondag 2 december 2012

Acceptatie en duurzame implementatie ICT

bron

Meer uitdaging

"Ons rapport is een verslag van drie jaar onderzoek en een zoektocht naar manieren om talentvolle leerlingen meer uitdaging te bieden, die bij onze school passen. We hebben ruim 100 leerlingen van 1- tot en met 6-gym, -atheneum en -havo gevraagd wat zij vonden van het onderwijs dat ze tot nu toe hadden gekregen en wat ze verbeterd wilden zien."
bron

Het onderwijs is dood

"Al jaren stoor ik mij aan de gang van zaken in het onderwijs. Het is er een zootje: zowel docenten als leerlingen doen maar wat. Soms lijkt het of alles erom draait dat de leerlingen hun eindexamen moeten halen. Of je in de tussentijd ook nog wat leert, lijkt er ook niet toe te doen."
bron

Wiskunde leren

"Wat erger is dat de leerlingen die wel iets met wiskunde kunnen nauwelijks worden uitgedaagd. Verwerven zij dan wel de nodige concepten voor een succesvolle (school-)loopbaan met wiskunde? Zouden zij zich dan wel kunnen ontwikkelen tot heuze wiskundigen of in ieder geval een loopbaan kiezen waar wiskunde een belangrijke rol speelt?"
bron

Speeddate je presentatie, mooi onderwijs?

"Ik ben constant op zoek naar manieren waarop leerlingen meer leren tijdens de les door ze actiever met de lesstof bezig te laten zijn. Ik wil leerlingen leren dat wanneer ze leren tijdens de lessen zij niet meer (zoveel) hoeven te leren op het moment dat er een toets aankomt."
bron

Recht doen aan verschillen met ict als digitale assistent

"We gebruiken ict voor de noodzakelijke, repeterende oefeningen die nu eenmaal een essentieel onderdeel vormen van het verwerven van rekenvaardigheden en taalbeheersing. De waardevolle en steeds schaarse tijd van docenten kunnen we veel beter gebruiken in activerende werkvormen waarin groepjes leerlingen de coaching krijgen die ze nodig hebben."
bron

Zelfstandig werken

"Scholen dienen zicht te bezinnen op het veelvuldig gebruik van niet-begeleid zelfstandig werken tijdens de rekenles. De commissie plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van deze werkvorm en pleit voor een grotere inhoudelijke rol voor de leraar. Sturing door en interactie met de leraar en instructie, oefening en nabespreking zijn noodzakelijk."
bron

Wiskunde ook verplicht op havo

"Voor alle leerlingen op de havo wordt wiskunde een verplicht vak. Voor vwo-leerlingen was wiskunde al verplicht. Het kabinet wil alle leerlingen zo beter voorbereiden op het hoger onderwijs."
bron

Kerndoelen

"Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis en wat ze na de 1e 2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde."
bron

zaterdag 1 december 2012

Feedback geven

"Er is bij docenten een angst om feedback te geven. Als docenten hebben we het niet geleerd, het is bovendien ontzettend moeilijk, en we wisten niet dat het zo belangrijk was voor het leren. We associëren feedback met iets negatiefs, en dat moet feedback niet zijn. Positieve feedback levert meer op."
bron

Kabinet wil werkloze docenten lokken

"Zeker tot 2016 wordt een lerarentekort verwacht, met name in de grote steden. In de rest van het land lopen de leerlingenaantallen echter juist terug. De komende jaren zijn er zo'n honderdduizend leerlingen minder, wat neerkomt op vierduizend klassen. Goede docenten verliezen daardoor hun baan en kiezen mogelijk voor een ander vak, waardoor ze voor het onderwijs verloren gaan."
bron

Onderwijsuitgaven

bron

Slaap zacht

"Voor we af zijn van de megalomane graaiers als Lensen en Pollen zal er nog wel een hele sloot subsidie naar de zee gedragen worden. Prettige feestdagen heren, geniet van de champagne. Ook een berg nakijkwerk te verrichten, ook bang uw baan te verliezen omdat de leiding er een zooitje van heeft gemaakt? Welterusten meneer de president, slaap zacht."
bron

Scholen gaan verdwijnen

"Scholen gaan verdwijnen. Peter Thiel noemt onderwijs bijvoorbeeld een zeepbel. Je krijgt er geen baan meer door, volgens Thiel. Anderzijds moeten we wel een levenlang leren. Met name post-initieel beroepsonderwijs is volgens Khanna belangrijk."
bron