vrijdag 30 november 2012

Toolkit voor zelfkritische docent

"Doel is uiteindelijk zowel docenten als studenten bij Saxion en daarbuiten die onderzoekende houding bij te brengen. “Buiten het onderzoek dat we samen met docenten en studenten doen, trainden we groepen eigen Saxion docenten en docenten uit het voortgezet onderwijs."
bron

Onderwijs en ICT

"Er bestaan nauwelijks generieke oplossingen voor alle soorten van onderwijs. Ik zet bij de verschillende vakken die ik geef ICT al op verschillende manieren in. Van 'veel' tot 'nauwelijks' en soms zelf heel specifiek voor dat vak."
bron

Hoe stoppen we de digitale kloof?

"De onderwijsraad stelde zelfs dat er een steeds grotere kloof is tussen de mogelijkheden van ICT en de daadwerkelijke benutting door leraren. Sterker nog, als dit zich in het huidige tempo voortzet, dan duurt het nog zeker tien tot vijftien jaar voordat alle leraren in optimaal gebruikmaken van ICT. Het is nu bijna 2013. Wat hebben we bereikt?"
bron

Scholier blijft zitten door social media

"Metro schreef op de voorpagina dat social media scholieren zo afleidt dat zij vaker blijven zitten. De bron voor het stuk was een boek van Ouders Online-hoofdredacteur Justine Pardoen waarin sociale media een risico en zelfs de oorzaak van zittenblijven worden genoemd. Deze beweringen zijn echter niet op onderzoek gestoeld."
bron

donderdag 29 november 2012

Lerarenregister geen beleid

"Natuurlijk is het lerarenregister geen beleid. Het gaat mij ook niet om het instrument, maar om de manier waarop gereageerd wordt op (beleids)initiatieven om het onderwijs/leraarschap te versterken: op voorhand afwijzend, wantrouwend en dus niet coöperatief. Het gevolg is dat beleidsmakers (ten einde raad) dan maar dingen door de strot van het onderwijs duwen, want zij worden ook gewoon geacht hun werk te doen."
bron

dinsdag 27 november 2012

Onderwijs in dialoog

"Wat ons verbindt is dat we nadenken over onze professionele en persoonlijke waarden, wat die zijn, en wat die voor consequenties hebben voor de uitoefening van ons beroep."
bron

Professionele deugden in het onderwijs

"Het zijn eerder een soort deugden, die bovendien teruggaan tot de vijfde eeuw voor Christus, maar nog steeds gelden. Kritische reflectie, analytisch vermogen, bereidheid tot dialoog, weten dat je niets weet, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, verantwoordelijkheid."
bron

Waar zitten al die slechte hbo-scholen en docenten dan?

"Inmiddels denken veel ouders dat het onderwijs als geheel slecht is. Dat heeft voornamelijk te maken met de negatieve media-aandacht, want gek genoeg zijn de meeste ouders wel (redelijk) tevreden over de school waar hun eigen kinderen op zitten"
bron

maandag 26 november 2012

Haha, wikiwijs

"Kennelijk is Wikiwijs zelf ook niet helemaal tevreden en heeft het onlangs, in een laatste teken van leven, nog eens een stercatalogus toegevoegd. Een stercatalogus is zeg maar de ultieme, beste van het beste, digitale lesmateriaal door een commissie uitgeselecteerd. Hoopvol klik ik de link aan, maar wat volgt is een korte lijst lessen met name voor wiskunde."
bron

Eervolle vermelding wikiwijs

"Wikiwijs ontving donderdag 22 november een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de ISOC Awards, prijzen voor de meest vernieuwende en belangwekkende initiatieven op internet in de afgelopen vijf jaar. Wikiwijs werd eerder voorgedragen en genomineerd in de categorie ‘beste overheidsinitiatief op het gebied van internet’."
bron

Van goed naar excellent onderwijs?

"Die talentontwikkeling en kwaliteit zou het uitgangspunt moeten zijn, niet een internationale lijst. Vanuit een solide basis creativiteit, nieuwsgierigheid, ondernemerschap en lerend vermogen ontwikkelen zijn wat mij betreft de juiste doelstellingen van goed onderwijs. Kunnen we daar nou eindelijk eens in ondersteund worden door Den Haag?"
bron

zondag 25 november 2012

Gebruik van ICT in je onderwijs!?

"Maar misschien hebben mensen ook wel een soort behoefte om te klagen over 'werkdruk', 'emailoverload' en 'gebrek aan contact'. Ik vind dat als je de 'dingen' die je moet doen niet goed regelt, dat je dan eigenlijk ook niet moet zeuren dat het slecht geregeld is. Je bent een professional of niet..."
bron

Waar zijn we nu?

"De nadruk ligt momenteel vooral op de infrastructuur. Er is wel een soort 'poging' om Moodle te laten opstijgen, maar erg 'effectief' lijkt dat op dit moment niet te zijn. Als je al iets wilt met ICT in het onderwijs dan moet je grenzen verleggen, experimenteren en investeren. In de huidige opzet en met het huidige tempo gaat dat niet werken, denk ik."
bron

Overkill aan ICT congressen

"Gaan we nog een paar jaar door met dit ‘gedoe’? Of gaan we het overheidsgeld doelmatig besteden aan moderne lessen door docenten die tijd en ruimte krijgen voor innovatie?"
bron

Commissie Dijsselbloem

"De politiekcorrecte instemming met het Dijsselbloem-rapport toentertijd is cosmetisch gebleven. In plaats van een daadwerkelijk bescheidener opstelling heeft de overheid haar greep op het onderwijs alleen maar verder verstevigd."
bron

zaterdag 24 november 2012

Embodied learning

"Het is nog te vroeg om al te kunnen vertellen wat het project precies gaat inhouden. Wel kunnen we verklappen dat we gaan samenwerken met de wetenschap, de kunstsector en natuurlijk met het onderwijs zelf."
bron

donderdag 22 november 2012

Lerarenregister

"De VO-raad staat welwillend tegenover de ontwikkeling van het lerarenregister. Het register kan een krachtig instrument worden voor leraren om hun professionele ontwikkeling vorm te geven. Bovendien kan het register op termijn een belangrijke rol vervullen in het personeelsbeleid van scholen."
bron

woensdag 21 november 2012

Sociale netwerken

"Onafhankelijk van hun plaats in de wereld ervaar ik steun van deze geestverwanten, we voeden elkaar met inspirerende teksten, filmpjes en verhalen en we spreken elkaar moed in als die ons in de schoenen is gezakt."
bron

Informatie met vraagtekens

"Bovenstaande voorbeelden illustreren het feit dat er op leraar24 een flink aantal bronnen en informatie te vinden is waar je vraagtekens bij kunt zetten. Eén van de zorgwekkende zaken is ook dat leraar24 door sommigen gebruikt lijkt te worden als een plek om reclame te maken voor eigen onderwijsconcepten."
bron

Wat een treurigheid

"Als al dat oeverloze geblaat nu zou leiden tot een soort van structurele wijziging in het beleid, een daadkrachtig aanpakken van de problemen of een aantal nieuwe en geinspireerde ideeën of zoiets, dan zou het misschien nog wat zijn. Maar men zeurt liever dan dat men handelt."
bron

Het grootste probleem?

"Het grootste probleem van het onderwijs is de gebrekkige opleiding van veel docenten. In het hbo is ongeveer de helft van de docenten te laag opgeleid om op dat niveau les te mogen geven. Ze hebben niet meer dan een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zij slechts bevoegd zijn om in de onderbouw van het voortgezet onderwijs les te geven. Maar in het hbo gelden geen bevoegdheden en kan iedereen worden aangesteld die voldoende 'bekwaam' wordt geacht."
bron

dinsdag 20 november 2012

Innovatief onderwijs

"Maar eh... opgaven maken, nakijken en zoek het lekker zelf uit heeft met onderwijs verder weinig te maken. Een bevoegdheid in het betreffende vak lijkt me dan ook niet echt direct meer nodig. Als je er in slaagt de lokalen en 't meubilair in ongeveer dezelfde staat achter te laten waarin je het bij aanvang van de les hebt aangetroffen ben je al een heel eind."
bron

Oud nieuws

"De gemiddelde leraar in het voortgezet onderwijs besteedt 38 procent van zijn tijd aan lesgeven, meldde het ANP deze week op gezag van onderzoeksbureau Regioplan. Behalve aan hun lessen besteden zij tijd aan zaken die rechtstreeks met die lessen te maken hebben (20 procent) en aan vergaderingen, administratie, leerlingenbegeleiding, cursussen enzovoorts (alles bij elkaar 42 procent). Is dat opmerkelijk nieuws?"
bron

Weg met de vakanties

"De minister heeft nu een soort goocheltrucje uitgehaald, minder zomervakantie, maar nog net zoveel vrije dagen en meer lesuren. Snap jij het, snap ik het. Hoe dan ook, dat moet anders. Weg met die vakanties."
bron

Onderwijs dient een hoger doel

"DEN HAAG – In het Nederlandse onderwijs moet het niet alleen gaan om kennis en vaardigheden, maar ook om vorming van leerlingen en studenten. Het onderwijs dient „een hoger doel.”"
bron

Montessori-kinderen

"Science publiceerde enige maanden geleden een studie van Amerikaanse psychologen, die vaststelden dat ze het in de 'leervakken' niet beter of slechter deden dan een reguliere controlegroep. De montessori-kinderen waren wel creatiever bij het schrijven van verhalen en het bedenken van oplossingen. Verder waren ze assertief zonder pesterig te zijn. Een mooie basis voor een stevige en sociale persoonlijkheid, vonden de wetenschappers."
bron

Werkdruk en onderwijs

"Laat docenten maar eens en half jaar ervaring op doen in het bedrijfsleven. De terugkeer naar het onderwijs zal ervaren worden als stappen in een warm bad. En de docent die nog steeds vindt dat hij echt zeven weken moet bijtanken van zijn baan, zou ik willen adviseren; laat je eens medisch onderzoeken."
bron

Duurzaam onderwijs

"Duurzaam onderwijs vraagt om een heroriëntatie op bestaand onderwijs, de integratie van nieuwe kennis, vaardigheden en waarden en om een betere aansluiting op de toekomstige beroepspraktijk. Met duurzame ontwikkeling in het onderwijs snijdt het mes aan drie kanten, te weten kwaliteitsverbetering van het onderwijs, werk maken van een leefbare planeet en het benutten van nieuwe economische kansen."
bron

De universiteit van Nederland

"De invloed van leraren is heel bepalend over welke vakken je leuk gaat vinden en wat je gaat studeren. Daarom moeten we de allerbeste docenten van het land beschikbaar maken voor iedereen."
bron

De leraar-factor

"Het is duidelijk dat het moeilijk is te bepalen wie dan precies deze ‘goede leraren’ zijn. Maar is het werkelijk onterecht om te beweren dat we het over de top 5 procent uitstekende leraren misschien verrassend eens kunnen zijn? Niet op basis van een checklist met karakteristieken, maar op basis van een gevoel dat we niet teveel onder woorden moeten willen brengen."
bron

maandag 19 november 2012

Digitale didactiek

"Een matrix waarmee je kunt zien in hoeverre er sprake is van geintegreerde digitale didactiek in de les, of wat preciezer, in hoeverre er in de les vanzelfsprekend en geïntegreerd gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie."
bron

Het is allemaal nep

"Ik had het al eerder gelezen maar de consequenties waren nog niet helemaal tot mij doorgedrongen. Het geeft wel een hele andere kijk op het gepruts van het ministerie, de bonden, de raden, de adviezen, het BON en alle anderen van het theater van de lach waar iedereen zo om moet huilen."
bron

Leiding geven

"Het is dus niet alleen de werkvloer, ook het management heeft emotionele intelligentie nodig. Immers, de kunst van leiderschap is mensen zover krijgen dat ze werken aan een gemeenschappelijk doel."
bron

Geloof of wetenschap?

"Kortom, de menselijke eigenschap patronen te zien leidt tot geaccepteerde begrippen zoals leerstijlen waarvoor na goede statistische vergelijking geen bewijs bestaat. Een dure leerstijlentest heeft dus dezelfde uitkomst en nut als een horoscoop: geen, een waardeloze meting."
bron

Leerstijlen

"Leerstijlen zijn nog steeds erg populair. Zij lijken een verklaring te bieden voor de wijze waarop mensen leren, en voor de vaak gebrekkige aansluiting tussen de onderwijspraktijk en de lerenden. Maar het blijkt een schijnverklaring te zijn."
bron

Docenten weten het beter

"Betweterige types die vinden dat docenten altijd net doen of ze 't beter weten. Wat moet je er mee? Het zou toch zo maar kunnen zijn dat docenten het ook echt beter weten. Dat is trouwens een kerncompetentie van docenten. Anders moet je ook niet voor de klas gaan staan."
bron

Cito-toets

"De kritiek vanuit het onderwijs richt zich op twee punten. Ten eerste: krijgen die toetsen een te grote waarde? Het zijn maar momentopnames en het is de vraag of die wel voldoende recht doen aan het individuele kind om te dienen als toelatingstoets voor het voortgezet onderwijs of andere belangrijke beslissingen. Ten tweede: de toets wordt oneigenlijk gebruikt. Namelijk om de prestatie van scholen te meten."
bron

zondag 18 november 2012

Hoe maak je collega's enthousiast voor sociale media?

"Wat moet je doen als jij alleen sociale media in de vingers hebt en de rest van het team niet? Wat doe je als je de school wilt stimuleren stappen te zetten op het gebied van sociale media, maar de rest heeft andere dingen aan zijn hoofd."
bron

Doel, middel en diploma's

"Het doel van onderwijs is een beter begrip krijgen van de wereld. Het bewijs van het bereiken van dit doel is een diploma. Wie doel en bewijs gaat verwarren, creëert een wereld waarin het asociaal wordt om een diploma niet te verstrekken. Het gevolg: diploma's worden alomtegenwoordig, en dus steeds minder waard."
bron

Toetsen en feedback

"In elke klas dit jaar dus één in plaats van twee of drie. Dit heeft betekend dat ik minder lestijd heb besteed aan het afnemen van toetsen en minder voor- en nabereidingstijd aan het maken en nakijken van toetsen."
bron

zaterdag 17 november 2012

Sluipende bezuinigingen

"Om de begroting sluitend te maken moet het bestuur van de Haagse Scholen op 54 scholen de komende jaren tweehonderd  arbeidsplaatsen schrappen."
bron

vrijdag 16 november 2012

Professionaliseren

"Kennisnet verwacht dat de inzet van ict kan leiden tot een betere sturing, tijdsbesparing, meer transparantie en een hogere professionaliteit van zowel de professional als de organisatie. Dat gaat niet vanzelf, leraren en managers zullen de handen ineen moeten slaan om daarin succes te boeken."
bron

Didactische aanpak en digitaal lesmateriaal

"Daarnaast blijkt dat er in de meeste gevallen geen wezenlijke verandering is in de didactische aanpak van de leraar. Ook heeft het onderwijs behoefte aan meer digitaal lesmateriaal."
bron

Beter op de hoogte

"Leraren vinden dat ze beter op de hoogte zijn van ict-toepassingen en dat hun vaardigheden zich ten goede hebben ontwikkeld. Managers schatten deze ontwikkeling minder positief in."
bron

donderdag 15 november 2012

ICT is geen doel

"In principe gaat het bij de inzet van ICT om het mogelijk maken van andere manieren van leren. Je kunt daarbij denken aan individuele leerroutes, samenwerken met andere leerlingen, prompte feedback, contacten leggen met externe partijen of deskundigen, tips, truuks, tijd- en plaatsonafhankelijk leren en nog veel meer..."
bron

woensdag 14 november 2012

Informatie, kennis, wijsheid, waarheid...

dinsdag 13 november 2012

Helemaal uitleggen of zelf laten ontdekken

"Het resultaat van een halve eeuw solide empirische onderzoeksresultaten rechtvaardigt ons om op dit moment te stellen dat leraren hun studenten beter kunnen voorzien van duidelijke, expliciete instructie dan hen alleen maar te assisteren bij het zelf ontdekken van kennis."
bron

maandag 12 november 2012

Kip en ei

"Ondanks deze goede initiatieven zijn verschillende deskundigen het er wel over eens dat het moeilijk zal worden om de houding ten opzichte van leraren te veranderen."
bron

Emotionele intelligentie

"Onder 'emotionele intelligentie' rekent de auteur zelfbeheersing, geestdrift en doorzettingsvermogen, en het vermogen om jezelf te motiveren. Het vermogen om impulsen te beheersen vormt de basis van wil en karakter. Emoties op zich zijn niet het probleem, maar de gepastheid en de juiste expressie ervan."
bron

Huidige stand van onderwijs

"Nadat men het management, de leerlingen, de docenten heeft aangewezen als belangrijke bron van de teloorgang van het onderwijs moeten nu ook de ouders er aan geloven."
bron

Sociale media

"Eigenlijk wil ik nog wel iets zeggen over het `social media protocol'. Dat `model` gaat uit van wantrouwen, het is een opsomming van alles wat er mis kan gaan en welke consequenties dat dan heeft. Dat is echter maar één kant van het verhaal. In het Montessori-onderwijs gingen toch juist uit van vertrouwen?"
bron

Nederlandse leraren

"Het wordt tijd dat we gaan inzien dat we, als land dat voor zijn economische toekomst sterk afhankelijk is van onderwijs, moeten gaan accelereren om de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel met snelheid en duurzaamheid daadwerkelijk naar de top te brengen."
bron

Stellingen, meningen en argumenten

"Wat ik wel zie en ten zeerste betreur is dat mensen elkaar vanachter stellingen bestoken met meningen en argumenten, zonder écht te luisteren naar- en open te staan voor de ander. Dat is jammer en geeft vaak verkeerde energie. Het lijkt makkelijker te zijn om ergens tegen te zijn dan ergens voor…"
bron

Teambuilding

"Dweilen met de kraan open dus. Zonde van de tijd, zonde van het geld. Ik stel voor dat we ophouden met die onzin en vrije tijd-activiteiten in onze vrije tijd doen, en teamverbeteringen zakelijk aanpakken. Alsof het werk is, zeg maar. Target erop en niet meer miepen."
bron

Men moet niet zeuren

"Lieve mensen: als je nu grote behoefte hebt om te zeuren ga dan 's zeuren over al die onzichtbaren, de zwijgers, de mensen die niet delen, die lieden die alleen maar lurken en niet verder komen dan het napapegaaien wat anderen bedacht hebben (zonder bronvermelding:-)."
bron

zondag 11 november 2012

Bronnen

Een aantal bronnen omtrent 'Innovatie en onderwijs':
Ergens zag ik opeens een rode draad, een lijn... een soort van terugkerende controverse, een knoop die moet worden ontrafeld... maar 't zit nog te broeien...

Thema's

q8068img1.gif

Secundaire arbeidsvoorwaarden

"Leraren krijgen aantrekkelijke secundaire arbeidsomstandigheden, zoals een goede werkplek, afdoende pauzes en gegarandeerde toegang tot hoogwaardige ICTmiddelen."
bron

Gestrengheid

Gepubliceerd op 27/05/2009 22:17:00 - Gesukkel

Als je dit artikel zo leest dan geloof ik dat Plasterk oproept om vooral gestrengheid te betrachten. Daar heeft ie gelijk in. We hebben nu wel genoeg lol gemaakt. Het wordt tijd dat iedereen in het onderwijs nu eindelijk weer 's aan het werk gaat.  

"Wie met ernst iemand iets onder 't oog brengt, tracht zoowel op het gemoed als op het verstand te werken; bij gestrengheid denkt men meer aan het straffen of het met kracht tegengaan van het kwaad. Bij gestrengheid ontbreekt dus de zachtheid waarvan de ernst dikwijls vergezeld gaat, maar toch kan zij nog zeer goed gepaard gaan met welwillendheid."
bron

Geweldig... Als het niet zo om te huilen zou zijn zou ik er om lachen. Omgangsvormen, regels, dicipline, tucht en werkkampen... Het moet maar 's afgelopen zijn met dat slappe gelul. Te beginnen bij de minister van onderwijs...

Doelen en middelen

Roeptoeters

Er zijn 'grof gezegd' 3 soorten van 'bijdragers aan het debat'. Dat zijn de docenten, de onderwijsvernieuwers en de roeptoeters. De laatste categorie moet je gewoon negeren, die roepen maar wat...:-)

Onderwijsvernieuwers

Als je echt passie hebt voor je vak als docent dan wil je dit toch ook zo goed mogelijk doen? En als nu blijkt, bewezen is, dat ict een meerwaarde heeft dan is het toch voor een schoolleider, leraar of bestuurder lastig aan een leerling uit te leggen waarom hij niet het beste onderwijs krijgt wat hij verdient?
bron

Randfiguren

Al die randfiguren die menen zich oordelen aan te mogen meten over hoe onderwijs behoort te zijn, zouden eigenlijk zonder pardon van het onderwijsveld geknikkerd moeten worden.
A. de Vries

Verandering en docenten

"Verandering en docenten, het is een eeuwigdurende soap. Er zijn ontelbare rapporten door ontelbare commissies over geschreven (hoeveel docenten kun je daar voor aanstellen?), evenzoveel blogs en op Twitter is het een terugkerend onderwerp van gesprek. Met name onder niet-docenten. Waarom willen die rare docenten nou niet meer met ICT doen? En waarom gaan die conservatieve krijtbord-fetisjisten überhaupt niet meer met hun tijd mee?"
bron

Onderwijsvernieuwing

Op Wat bedoelen we precies met onderwijsvernieuwing? noemt Jelmer Evers drie kenmerken van onderwijsvernieuwing:
  1. Van bovenaf opgelegde vernieuwing
    "In de discussie over onderwijsvernieuwing is de door de overheid opgelegde vernieuwing de grote boosdoener. We hebben het dan over bijvoorbeeld de invoering van het Studiehuis, de invoering van de Tweede Fase en recentelijk ook de verhoging van 1000 naar 1040 uur."

  2. Autonome vernieuwing
    "Deze wordt gekenmerkt door een andere blik op het onderwijs waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu via reflectie en samenwerking. De leerling draagt veel meer verantwoordelijkheid en hij heeft meer keuzevrijheid dan in het traditioneel onderwijs."

  3. ICT vernieuwing
    "Met de opkomst van de Personal Computer (PC) ook een vernieuwingsbeweging die een grotere rol van ICT voorstaat in het onderwijs. Een leerling moet goed worden voorbereid op de toekomst. ICT vaardigheden zouden daarom een centrale rol moeten spelen in het onderwijs."
Om spraakverwarring te voorkomen is het handig deze verschillende kenmerken in het achterhoofd te houden.

De tsunami in het onderwijs

Als het golft dan golft het goed
Niet te stuiten, niet te sturen
Duurt het dagen, duurt het uren
Als het golft dan golft het goed
(tekst: Huub van der Lubbe)
bron

De stille revolutie

"Maar er is een stille revolutie gaande in de scholen. Jos van der Waals introduceerde dit begrip in zijn Openbare Les als lector vmbo aan de Hogeschool van Amsterdam. Hiermee slaat hij de spijker op z'n kop. Scholen zijn rijk aan verstandige en moderne leraren en schoolleiders die hun blik op de toekomst hebben gericht."
bron

Kennisnet

"Door toename van het gebruik van technologie verandert de wijze waarop we samen leven en werken drastisch. Dit heeft ook gevolgen voor het leren."
bron

De overheid

"Er dreigt een tekort aan leraren. Tegelijkertijd vinden er grote veranderingen plaats in de manier waarop het onderwijs gebruikmaakt van bijvoorbeeld digitale leermiddelen. Daarom stimuleert het kabinet schoolleiders en docenten om te zoeken naar (innovatieve) manieren om ‘slimmer’ te werken."
bron